FIREKO - PPOŻ, BHP, Szkolenia, Nadzór, Stalowa Wola, Podkarpackie | Szkolenia wstępne i okresowe BHP

FIREKO - PPOŻ | BHP | SZKOLENIA | NADZÓR
578-548-707 / 605-786-123
FIREKO
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
MENU
AKTUALNE PROMOCJE NA
MENU
Przejdź do treści
Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych, w tym dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Nasza firma zapewnia realizację szkoleń z zakresu BHP wraz z opracowaniem programów szkoleń i całej dokumentacji z tym związanej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowiązany:
  1. Samemu odbyć i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
  2. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.
  3. Zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
  4. Wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
  5. Nie dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Z artykułu art. 2373 § 1 k.p. (Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy) wynika generalny obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych. Szkolenia w dziedzinie bhp pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373 § 2 i 3 k.p). Natomiast pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
  • szkolenie wstępne,
  • szkolenie i doskonalenie okresowe.
W ramach szkolenia wstępnego pracodawca powinien zapewnić szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) wszystkich nowo zatrudnianych pracowników oraz studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką i uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Ważne jest to, że instruktaż ogólny należy zorganizować przed dopuszczeniem pracownika do jakiejkolwiek pracy. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom tego szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W odniesieniu do części stanowisk niezbędne jest także szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy jest niezbędny również w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktykę studencką. Instruktaż ten powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego. Zgodnie § 10 ust. 2 rozporządzenia instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby. Wolno to także zrobić pracownikowi wyznaczonemu przez pracodawcę posiadającemu zasób wiedzy
i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu. W większych organizacjach instruktaż ogólny przeprowadza pracownik zajmujący się bhp. Natomiast § 11 ust. 5 rozporządzenia określa, że instruktaż stanowiskowy ma prawo przeprowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Muszą być tu jednak spełnione pewne warunki:
  • osoba te ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

W większości wypadków szkolenie to przeprowadza zazwyczaj bezpośredni przełożony osoby przyjmowanej na dane stanowisko pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Jeżeli dany pracodawca prowadzi szkolenia wstępne w własnym zakresie, to edukacja bhp określona w § 4 ust. 1 rozporządzenia (w szczególności przez firmy zewnętrzne), dotyczy tylko szkoleń okresowych. Należy jednak pamiętać, że pracodawcę będącego osobą fizyczną oraz pracowników służby bhp może przeszkolić jedynie odpowiedni merytorycznie podmiot zewnętrzny.
Szkolenia okresowe
Generalną ideą szkoleń okresowych jest przypomnienie i aktualizację posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu bhp. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację
i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie to, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinni odbywać:
- co najmniej raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (tam, gdzie występują szczególnie duże zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia, szkolenia te powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku),
- co najmniej raz na 5 lat:
• osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
• pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
• inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- co najmniej raz na 6 lat pracownicy administracyjno-biurowi.
FIREKO Izabela Kowalik
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
578 548 707 / 605 786 123
PON-PT 9:00 - 17:00
SOB-NIEDZ 10:00 - 12:00
Wykonane przez WorldWEB
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem,
doradztwo prawne w zakresie BHP, ocena stanowisk komputerowych,
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
bhp (szkolenia wstępne i okresowe), ochrony przeciwpożarowej,
pierwszej pomocy,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
AKTUALNE PROMOCJE NA
Wróć do spisu treści